دانشجویان دستجان

دانشجویان دستجان

دانشجویان دستجانی

اسامی دانشجویان شریف د ستجان 

۱-سجاددستجانی-مهندسی                                                                                                    

۲-علی دهقانی-کارشناسی حقوق                                                                                           

۳-عباس دستجانی-مهندسی برق                                                                                            

۴-محمد علی-تربیت معلم                                                                                                       

۵-علیرضا اسفندانیان-گرافیک                                                                                                    

۶-سعیددستجانی-هوشبری                                                                                                    

۸-حسین دستجانی-روانشناس                                                                                               

۹-مهدی دستجانی-مدیریت                                                                                                      

۱۰-محمد عبدلی-حقوق                                                                                                          

۱۱-اکبرعیسی-فنی                                                                                                               

۱۲-وحیددستجانی                                                                                                                 

۱۳-علی اکبر محرم-برق                                                                                                          

۱۴-مهدی دستجانی-حقوق                                                                                                     

۱۵-صادق دستجانی-گرافیک                                                                                                     

۱۶-صادق دستجانی-طلبه                                                                                                       

۱۷-علیرضادستجانی -طلبه                                                                                                      

۱۸-وحیددستجانی-طلبه                                                                                                         

۱۹-علیحسین دستجانی-طلبه                                                                                                  

۲۰-رضادستجانی-طلبه                                                                                                            

۲۱-علی دستجانی-کشاورزی                                                                                                   

۲۲-محمددستجانی(شمس الله)-                                                                                     

۲۳-محمد دستجانی(اسماعیل)-                                                                                     

۲۴-حسین دستجانی(ابراهیم)-                                                                                       

۲۵-محسن(حسین)-ریاضیات                                                                                            

۲۶-مجید(حسین)-ریاضیات                                                                                              

۲۷-محمد دستجانی(محمدابراهیم )

28-مجتبی دستجانی(حقوق)

29-امیردستجانی(مهندسی برق)

30-مسعوددستجانی(مهندسی کامپیوتر)

31-امیر دستجانی(حسین)(مهندسی برق)

32-محمدرضادستجانی (اسد)(-)

33-مهرداددستجانی(حسن)(کامپیوتر)

34-مهرداددستجانی(علیرضا)(کامپیوتر)                                                                                                                                               

نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:37 توسط m.a| |